Razvojna dokumenta regionalnog razvoja

Proces planiranja regionalnog razvoja

Proces planiranja regionalnog razvoja u Srbiji zasnovan je na odredbama Zakona o regionalnom razvoju („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 51/2009 i 30/2010, u daljem tekstu: Zakon), kao i njegovim podzakonskim aktima, pre svega Uredbi o strukturi, metodologiji izrade, načinu usklađivanja razvojnih dokumenata, načinu sprovođenja javne rasprave, kao i načinu i rokovima izlaganja na javni uvid razvojnih dokumenata regionalnog razvoja („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 15/2011). Obrazovana su konsultativna tela za politiku regionalnog razvoja, predviđena Zakonom o regionalnom razvoju. Za potrebe izrade Nacionalnog plana regionalnog razvoja ministar ekonomije i regionalnog razvoja osnovao je posebnu međuresornu Radnu grupu. Proces koji se paraleleno odvija jeste izrada regionalnih razvojnih strategija i, s tim u vezi, osnivanje regionalnih radnih grupa za njihovu izradu na regionalnom nivou.

Važno načelo, od čije primene zavisi i kvalitet i buduća delotvornost planskih (i programskih) dokumenata regionalnog razvoja, jeste načelo partnerstva. U sferi regionalnog razvoja, partnerstvo je uvedeno kroz član 3. Zakona o regionalnom razvoju (u daljem tekstu: Zakon), koji ga određuje kao jedno od načela podsticanja regionalnog razvoja. U tom smislu, partnerstvo je definisano kao „participacija i sinergija - politika regionalnog razvoja zasnovana na partnerstvu i sinergijskom delovanju javnog, privatnog i civilnog sektora, domaćih i međunarodnih organizacija i institucija“. Isto načelo je implicitno sadržano još u jednom načelu, koje je definisano istim članom zakona – načelu usklađenosti sa pravilima Evropske unije, što podrazumeva uspostavljanje pravnog i institucionalnog okvira koji je usklađen sa standardima, najboljim praksama i propisima EU.

Razvojni dokumenti u Srbiji su oni dokumenti koji su utvrđeni u članu 14, stav 1. Zakona o regionalnom razvoju:

  • Nacionalni plan regionalnog razvoja – kojim se definišu glavni razvojni prioriteti regionalnog razvoja Republike Srbije i načini njihovog ostvarivanja (u daljem tekstu: Nacionalni plan).
  • Regionalna razvojna strategija – kojom se definišu glavni prioriteti za razvoj regiona i načini njihovog ostvarivanja (u daljem tekstu: regionalna strategija).
  • Program finansiranja razvoja regiona – koji sadrži pregled projekata za dati region i raspodelu finansijskih sredstava za realizaciju tih projekata za svaki region za jednu fiskalnu godinu (u daljem tekstu: program finansiranja).