Za smanjenje siromaštva najugrošenijih 4,35 miliona evra

Delegacija Evropske unije u Srbiji objavila je konkurs za podnošenje predloga u okviru projekta “Podrška socijalnoj inkluziji najugroženijih grupa, uključujući Rome, kroz raznovrsniju ponudu socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice”, koji se finansira iz pretpristupnih fondova EU. Grant šema vredna 4,35 miliona evra ima za cilj unapređenje socijalne inkluzije i smanjenje siromaštva među pripadnicima najugroženijih i najsiromašnijih društvenih grupa.

Projekat ima za cilj unapređenje socijalne inkluzije najugroženijih grupa putem obezbeđivanja održivih socijalnih usluga na nivou lokalne zajednice; unapređenje položaja Roma kroz inicijative za njihovu aktivnu socijalnu inkluziju; unapređenje efikasne upotrebe sredstava kroz saradnju sa partnerima i drugim akterima uključenim u pružanje podrške ugroženim grupama kao i podsticanje i unapređenje međuopštinske saradnje (putem takozvanog “grupnog pristupa”) u pružanju socijalnih usluga.
Ukupan iznos sredstava namenjenih ovom projektu iznosi 4,350.000 evra, a podeljen je u dva dela.

Prvi deo: Socijalne usluge na nivou lokalnih zajednica
• Budžet: 2.900.000 evra
• Iznos grantova: od 100.000 do 300.000 evra
• Potencijalni podnosioci prijava: organizacije civilnog društva iz Srbije i drugih zemalja koje ispunjavaju uslove, lokalne samouprave i javne institucije angažovane u oblasti socijalne zaštite.
Podnosioci prijava bi trebalo da, kroz svoje akcije, doprinesu jačanju postojećih usluga ili uspostavljanju novih, da predlože nove modalitete ili da objedine postojeće, kako bi poboljšali efikasnost i delotvornost..

Drugi deo: Inicijative posvećene aktivnoj inkluziji Roma
• Budžet: 1.450.000 evra
• Iznos grantova: od 60.000 do 500.000 evra
• Potencijalni podnosioci prijava: organizacije civilnog društva iz Srbije i drugih zemalja koje ispunjavaju uslove, javne institucije koje pripadaju sektoru socijalne zaštite, nezavisna vladina tela koja pripadaju relevantnim sektorima, javne institucije iz sektora zdravstva, obrazovanja i kulture, javna preduzeća, lokalne samouprave i međunarodne organizacije.
Podnosioci prijava bi za cilj trebalo da imaju unapređenje ljudskih resursa i zapošljivosti kroz pružanje podrške obrazovanju, povećanje zaposlenosti i jačanje preduzetništva kao i podsticanje lokalnih zajednica ili lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) da igraju aktivniju ulogu u procesu donošenja odluka koje se tiču razvoja lokalne privrede.

Rok za podnošenje prijava je 19. maj 2014.

Prijavni paket, koji uključuje smernice za podnosioce prijava, dostupan je za preuzimanje na sledećim veb stranicama:

Delegacija EU u Republici Srbiji: [http://www.europa.rs/kakoDoFondova/otvoreno.html

EuropeAid: http://europa.eu/!NR83PN

U saradnji sa Ministarstvom rada, zapošljavanja i socijalne politike, Delegacija EU u Srbiji će održati informativne sesije u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Užicu.
Raspored sesija:
- Beograd, 1. april, 11 časova, Dom omladine Beograda
- Novi Sad, 2. april, 12 časova, Skupština grada
- Niš, 3. april, 12 časova, Skupština grada
- Užice, 4. april, 12 časova, Skupština grada

Potencijalnim podnosiocima prijava koji su zainteresovani da prisustvuju informativnim sesijama se preporučuje da se registruju na sledećem linku: [http://europa.rs/projects/Registraciona_forma.html