Национална агенција за регионални развој

Национална агенција за регионални развој је основана 2009. године Одлуком Владе Републике Србије као јавна агенција за обављање развојних, стручних и регулаторних послова регионалног развоја.

Послови у надлежности Националне агенције:    

 • учествује у припреми и спровођењу развојних докумената и прати њихову реализацију;     
 • прати и спроводи мере и реализује развојне пројекте за унапређење инфраструктуре, развој привредних друштава и предузетништва, обухваћене програмима финансирања регионалног развоја;     
 • акредитује регионалне развојне агенције, издаје јавне исправе о акредитацији и води евиденцију о издатим јавним исправама;     
 • координира радом регионалних развојних агенција и пружа стручну помоћ потребну за обављање њихових послова који се односе на регионални развој;     
 • припрема и реализује програме едукације инструктора и консултаната за потребе развоја привредних друштава и предузетништва;     
 • планира и предлаже развојне пројекте из области регионалног развоја и пројекте од интереса за Републику Србију и обезбеђује услове за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из европских фондова, донација и других облика развојне помоћи;     
 • обавља послове међународне и међурегионалне сарадње из своје надлежности;     
 • води Јединствен регистар акредитованих регионалних развојних агенција;    
 • води Јединствен информациони систем од значаја за регионални развој;     
 • организује и врши издавачку делатност;     
 • обавља и друге послове у складу са законом.

Правни је следбеник Републичке агенције за развој малих и средњих предузећа и предузетништва. Одлуком Владе Републике Србије у оквиру Програма за оживљавање великих индустријских центара, Национална агенције за регионални развој је прва институција чије је седиште измештено и то у Зајечар.

Контакт:
Национални центар - Трг ослобођења бб, Зајечар
Канцеларија - Теразије 23/7, Београд
office@narr.gov.rs
www.narr.gov.rs