Почетак | Развојна документа регионалног развоја

Развојна документа регионалног развоја

Процес планирања регионалног развоја

Процес планирања регионалног развоја у Србији заснован је на одредбама Закона о регионалном развоју („Службени гласник Републике Србије“ бр. 51/2009 и 30/2010, у даљем тексту: Закон), као и његовим подзаконским актима, пре свега Уредби о структури, методологији израде, начину усклађивања развојних докумената, начину спровођења јавне расправе, као и начину и роковима излагања на јавни увид развојних докумената регионалног развоја („Службени гласник Републике Србије“ бр. 15/2011). Образована су консултативна тела за политику регионалног развоја, предвиђена Законом о регионалном развоју. За потребе израде Националног плана регионалног развоја министар економије и регионалног развоја основао је посебну међуресорну Радну групу. Процес који се паралелено одвија јесте израда регионалних развојних стратегија и, с тим у вези, оснивање регионалних радних група за њихову израду на регионалном нивоу.

Важно начело, од чије примене зависи и квалитет и будућа делотворност планских (и програмских) докумената регионалног развоја, јесте начело партнерства. У сфери регионалног развоја, партнерство је уведено кроз члан 3. Закона о регионалном развоју (у даљем тексту: Закон), који га одређује као једно од начела подстицања регионалног развоја. У том смислу, партнерство је дефинисано као „партиципација и синергија - политика регионалног развоја заснована на партнерству и синергијском деловању јавног, приватног и цивилног сектора, домаћих и међународних организација и институција“. Исто начело је имплицитно садржано још у једном начелу, које је дефинисано истим чланом закона – начелу усклађености са правилима Европске уније, што подразумева успостављање правног и институционалног оквира који је усклађен са стандардима, најбољим праксама и прописима ЕУ.

Развојни документи у Србији су они документи који су утврђени у члану 14, став 1. Закона о регионалном развоју:

  • Национални план регионалног развоја – којим се дефинишу главни развојни приоритети регионалног развоја Републике Србије и начини њиховог остваривања (у даљем тексту: Национални план).
  • Регионална развојна стратегија – којом се дефинишу главни приоритети за развој региона и начини њиховог остваривања (у даљем тексту: регионална стратегија).
  • Програм финансирања развоја региона – који садржи преглед пројеката за дати регион и расподелу финансијских средстава за реализацију тих пројеката за сваки регион за једну фискалну годину (у даљем тексту: програм финансирања).

  • Штампај