Почетак | Развојна документа регионалног развоја | Нацонални план регионалног развоја | Евалуација

Евалуација

Национални савет за регионални развој обавља евалуацију и контролу реализације, као и информисање јавности о програмима финансирања региона и регионалним развојним стратегијама.

Национални план и регионалне стратегије се евалуирају путем прелиминарне, текуће и коначне евалуације. По обављеној прелиминарној, текућој и коначној евалуацији припремају се извештаји, који служе као основа за измене и допуне планских докумената.

Прелиминарна евалуација служи за оцењивање кохерентности и усклађености циљева, приоритета и мера између Националног плана и сваке од пет регионалних стратегија, као и њихове усклађености са циљевима, приоритетима и мерама садржаним у планским документима на националном и регионалном нивоу и програмским документима за интеграцију Републике Србије у Европску унију. Прелиминарна евалуација Националног плана укључује евалуацију његових ефеката на социјалну и економску ситуацију.

Текућа евалуација Националног плана се обавља на средини периода имплементације планског документа и служи за оцењивање имплементације и ефеката спроведених мера стимулације регионалног развоја, идентификованих у Националном плану.
Текућа евалуација укључује:

  1.  евалуацију иницијалних резултата реализације;
  2. евалуацију степена остварења одговарајућих циљева;
  3. евалуацију коришћења финансијских средстава и управљачких процедура и процедура праћења имплементације.

Коначна евалуација се обавља по завршетку имплементације Националног плана и служи за оцењивање степена реализације планског документа, остварења приоритета и циљева планског документа, као и остварених ефеката у погледу стимулисања (равномерног) регионалног развоја.
Коначна евалуација укључује:

  1. евалуацију делотворности и ефикасности искоришћених средстава;
  2. евалуацију укупног учинка;
  3. анализу позитивних и негативних фактора у реализацији плана;
  4. евалуацију степена остварења циљева и одрживости резултата;
  5. закључке и препоруке у вези са имплементацијом политике регионалног развоја.

Процедура избора проценитеља и методологија евалуације се посебно уређују.

 

  • Штампај