Почетак | Развојна документа регионалног развоја | Нацонални план регионалног развоја | Методологија израде Националног плана регионалног развоја

Методологија израде Националног плана регионалног развоја

Израда Националног плана регионалног развоја је у надлежности Министарства економије и регионалног развоја.

Сва ресорна министарства и друге институције јавног сектора достављају прилоге, укључујући финансијске табеле са подацима о потребама на пољу развоја/улагања, који ће бити интегрисани у овај  документ. У циљу прибављања прилога ресорних министарстава, потребно је применити различите, међусобно усклађене методолошке алате. У њих се убрајају стандардизовани „захтеви за достављање прилога” са одговарајућим обрасцима, радионице, са једним или више министарстава, као и билатерални састанци чланова ужег тима Министарства за израду нацрта Националног плана са партнерима који достављају своје прилоге.

Министарство финансија пружа све неопходне прилоге и информације за утврђивање укупних јавних фондова који су на располагању за финансирање развојних инвестиција у периоду који покрива Национални план, креирањем макроекономских, фискалних и инвестиционих сценарија, као и програма зајмова из јавног сектора за релевантни период. Министарство финансија такође прави укупну процену потенцијалних фондова које Република Србија може да обезбеди од билатералних донатора.

Национална агенција/регионалне развојне агенције координирају и усклађују прилоге добијене од свих јединица локалне самоуправе у земљи. На основу информација које пруже локалне заједнице, генеришу се стандардизовани извештаји за сваки од статистичких региона (НСТЈ 2) у Србији. Ови извештаји садрже регионалну ЅWОТ анализу, презентацију кључних развојних/инвестиционих приоритета за регион и идентификацију конкретних развојних инвестиционих пројеката и програма, њихове финансијске вредности и очекиване резултате.

Први део израде Националног плана је оријентисан на разраду развојних приоритиета, који се формулишу за период обухваћен Националним планом (2013-2022). Као основ за концептуализацију Националног плана јесу дефинисани циљеви, који одговарају на актуелне проблеме у развоју Србије.

Министарство економије и регионалног развија је задужено за припрему анализе тренутног стања у Србији, у смислу процене кључних фактора који тренутно доприносе економским, социјалним и еколошким недостацима у нивоу развијености, како између Србије и различитих подгрупа држава чланица ЕУ, тако и између различитих географских области у земљи. Министарство израђује СWОТ анализу Србије, која даје један резимирани приказ снага, слабости, могућности и претњи за целу земљу.

На основу глобалне анализе, утврђују се кључни циљеви Националног плана, како стратешки тако и оперативни, а осим тога сачиниће се и кратка презентација националних развојних/инвестиционих приоритета који треба да допринесу остварењу утврђених циљева.

Секторски део Националног плана се састоји од анализе и усклађивања кључних секторских докумената који се баве регионалним развојем. Циљ овог процеса је уграђивање секторске стратешке оријентације у регионалну развојну стратегију, у оквиру чега је потребно:

 • обезбедити одговарајући садржај консултативних докумената, који представљају основу, у смислу пружања решења за глобалне циљеве у вези са приоритетима регионалног развоја, као и за специфичне циљеве на секторском нивоу;
 • обезбедити што већи степен усклађености секторских докумената са регионалним планским документима.

Секторске области које се уграђују у Национални план су:

 1. Економски развој – Развој МСП и предузетништва
 2. Развој туризма – туристичка индустрија
 3. Развој људских ресурса
 4. Развој индустријског сектора
 5. Социјална инклузија/друштвено благостање
 6. Животна средина и управљање отпадом
 7. Урбанистички развој и изградња
 8. Рурални развој
 9. Транспорт и јавна инфраструктура
 10. Телекомуникације
 11. Образовање одраслих

У складу са секторском оријентацијом, израђују се секторски делове, а под вођством и координацијом одговарајућих надлежних министарстава:

 1. Економски развој – Развој МСП и предузетништва – Министарство економије и регионалног развоја
 2. Развој туризма – туристичка индустрија – Министарство економије и регионалног развоја
 3. Развој људских ресурса (радне снаге) – Министарство економије и регионалног развоја
 4. Развој индустријског сектора – Министарство економије и регионалног развоја
 5. Социјална инклузија/друштвено благостање – Министарство рада и социјалне политике
 6. Животна средина и управљање отпадом – Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
 7. Урбанистички развој и изградња – Министарство животне средине, рударства    и просторног планирања
 8. Рурални развој – Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде
 9. Транспорт и јавна инфраструктура – Министарство инфраструктуре и енергетике
 10. Телекомуникације – Министарство културе, информисања и информационог друштва
 11. Образовање одраслих – Министарство просвете и науке

Резултати прве фазе секторског рада су консултативни документи који укратко излажу главне проблеме сектора, указујући на регионалне развојне приоритете, циљеве предложених политика у различитим областима, и предлоге стратегије за остварење тих циљева.

У другој фази израђени секторски консултативни документи уносе се у Национални план. Процесом уградње секторских циљева управљају (и спроводи) секторске радне групе, које чине представници на високом нивоу министарстава и других органа који су носиоци секторских стратегија/програма релевантних за регионални развој, а под вођством и координацијом надлежних министарстава.

Представници секторских области:

 1. Економски развој – Развој МСП и предузетништва – Министарство економије и регионалног развоја
 2. Развој туризма – туристичка индустрија – Министарство економије и регионалног развоја
 3. Развој људских ресурса – Министарство економије и регионалног развоја
 4. Развој индустријског сектора – Министарство економије и регионалног развоја
 5. Социјална инклузија/друштвено благостање – Министарство рада и социјалне политике
 6. Животна  средина и управљање  отпадом  –  Министарство животне средине,  рударства и просторног планирања
 7. Урбанистички развој и изградња – Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
 8. Рурални развој – Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде
 9. Транспорт и јавна инфраструктура – Министарство инфраструктуре и енергетике
 10. Телекомуникације – Министарство културе, информисања и информационог друштва
 11. Образовање одраслих – Министарство просвете и науке

Представници институција надлежних за хоризонтална/мултидисциплинарна питања у оквиру процеса планирања и програмирања регионалног развоја:

 1. Усклађеност са политикама ЕУ – Канцеларија за европске интеграције
 2. Усклађеност са националним политикама – Министарство финансија
 3. Усклађеност/координација са просторним развојем и еколошком одрживошћу - Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
 4. Обезбеђење равноправности – Министарство рада и социјалне политике

Представници укључених оперативних и/или техничких институција у оквиру процеса израде Националног плана:

 1. Национална агенција за регионални развој 
 2. Републички завод за статистику

 • Штампај