Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Регионалне развојне агенције | Регистар акредитованих регионалних развојних агенција

Регионална развојна агенција "ПАНОНРЕГ" д.о.о. Суботица

Скр. назив: РРА "ПАНОНРЕГ"д.о.о. Суботица
Шифра делатности: 7022
Делатност: Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем
Број становника: 210064
Матични број: 8743266
ПИБ: 100846533

Адреса

Адреса: Трг Цара Јована Ненада бр. 15
Место: Суботица
Општина: Суботица
ПТТ број: 24000
ПАК:
Е-пошта: office@panonreg.rs
Телефон: +381 24 554 107
Факс: +381 24 553 116
Web: www.panonreg.rs

Овлашћено лице

Име и презиме: Мирослава Бабић
Функција: директор
Е-пошта: miroslava.babic@panonreg.rs
Телефон: 024/554-107
Мобилни:
Образовање: ВИИ степен
Радни стаж:
Старост:

Банковни рачун

Рачун Банка Адреса Место
840-801743-14 Управа за трезор, филијала Суботица Корзо бр. 5 Суботица

Оснивачи

Ред. бр. Тип Оснивач Овлашћено лице
1 локална самоуправа Град Суботица Маглаи Јене
2 локална самоуправа Општина Бачка Топола Кокаи Мерњак Мелинда
3 привредна комора Привредна комора Србије -Регионална привредна комора Суботица Војиновић Слободан
4 удружења грађана Удружење Терра с Суботица Митровић Снјежана
5 факултет Универзитет у Новом Саду - Економски факултет у Суботици Вуњак Ненад
6 универзитет Отворени универзитет Суботица Перовић Блажо
7 други оснивачи Аутономна покрајина Војводина Бугарски Бранислав
8 локална самоуправа Општина Нови Кнежевац Бабић Драган
9 локална самоуправа Општина Кањижа Њилаш Михаљ
10 локална самоуправа Општина Чока Ференц Балаж
11 локална самоуправа Општина Сента Рудолф Цегледи
12 локална самоуправа Општина Мали Иђош Ровчанин Марко

Области

Број области Општина Округ
1 Суботица Северно-бачки округ
2 Апатин Западно-бачки округ
1 Бачка Топола Северно-бачки округ

Број запослених у агенцији

Број систематизованих радних места: (податак није познат)

Број запослених/степен образовања Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време Број ангажованих по уговору Укупан број запослених
IV 1 0 0 1
VI 1 0 0 1
VII 2 3 0 0 3
друго 1 0 0 1
УКУПНО: 6 0 0 6

Подаци о пословном простору у седишту

Површина (м2) Власништво Опис
48 Не Закуп простора у Суботици

Подаци о пословним/организационим јединицама

Ред. бр. Назив Адреса Место ПТТ Број запослених на неодређено време Број запослених на одређено време
1 Огранак - Канцеларија у Апатину Средња бб Апатин 25260 1 0
2 Огранак - Канцеларија у Бачкој Тополи Главна 12 Суботица 24000 1 0

Подаци о опреми

Тип Количина Вредност (дин.) Опис
десктоп 6
лаптоп 4
остала опрема 60 штампач 3, фотокопир апарат1, мултифункционални штампач (скенер, копир)1, пројектор 1 ,факс 1, фото апарат 1, камера 1, опрема за презентацију 1, опрема за централу 1, тел. фиксни 4, тел. мобилни 7, ормари 2, фиокари 5, комода 1, полице 2, столови 14, фотеље 5, столице 7, клима2

Подаци о планираним финансијским средствима

Ред. бр. Година Износ (дин.) Извор
1 2014 4.400.000,00 Суботица-чланарина оснивача
2 2014 986.000,00 Апатин-чланарина оснивача
3 2014 1.030.000,00 Бачка Топола-чланарина оснивача
4 2014 90.000,00 РПК-чланарина оснивача
5 2014 50.000,00 Економски факултет-чланарина оснивача
6 2014 50.000,00 Отворени Универзитет-чланарина оснивача
7 2014 10.000,00 Террас-чланарина оснивача
8 2014 30.000,00 АПВ-чланарина оснивача
9 2014 4.120.000,00 Националне институције-други извори
10 2014 1.000.000,00 Секретаријат АПВ-други извори
11 2014 2.000.000,00 други извори
12 2014 30.000,00 РРА Панонгер
13 2014 30.000,00 РРА Панонгер-чланарина оснивача

Подаци о досадашњим услугама обављеним за јавни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге

Подаци о досадашњим услугама обављеним за приватни сектор

Ред. бр. Година Назив услуге Корисник услуге

Подаци о спроведеним међународним, регионалним и локалним пројектима

Ред. бр. Година Назив пројекта Корисник пројекта Тип пројекта Вредност пројекта Приложена документација

Подаци о закљученим уговорима из члана 50. Закона

Ред. бр. Датум закључења уговора Уговорне стране Предмет уговора Рок важности Вредност уговора (дин.) Приложена документација

Подаци о оствареним резултатима у области подршке привредним субјектима

Година Број одржаних обука Број обучених полазника Број предузећа која су добила услуге менторинг Број клијената који су добили услуге консалтинга Број пријава по програмима НАРР Број одобрених пријава по програмима НАРР

Подаци о оствареним резултатима у области регионалног развоја

Година Категорија Ниво Број

Подаци о акредитацији

Датум подношења захтева за акредитацију: 12.03.2014.
Број решења о стицању акредитације: 02 број 21-41/14
Датум доношења решења о стицању акредитације: 27.03.2014.
Рок важења решења о стицању акредитације: 27.03.2016.
Регистарски број уписа прве акредитације:
Број решења о одузимању акредитације:
Датум доношења решења о одузимању акредитације:
Број решења о престанку акредитације:
Датум доношења решења о престанку акредитације:

Обнова акредитације:


Ред. бр. Година Датум захтева Датум решења Број решења Рок важења Рег. број Подброј
1 2016 23.2.2016 4.4.2016 401-01-00815/2016-02/03 5 година
2 2021 19.4.2021 19.5.2021 1-04-023-9/2021-2 привремено решење

Подаци о оцени у поступку вредновања рада агенције

Година Оцена Опис оцене Коментар
2015 47.4 Врло добар Оцењивање рада у 2015. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 023-01-1/2016-02/6 од 13.12.2016. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2015. годину, образоване Решењем 23-01-1/2016-02 од 26.05.2016. године и Решења о изменама и допунама Решења број 023-01-1/2016-02/1 од 13.09.2016. године .
2016 56.4 одличан Оцењивање рада у 2016. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима за вредновање рада прописаним Правилником и извештаја број 1-04-023-37-2017/1 од 27.12.2017. године Комисије за вредновање рада акредитованих регионалних развојних агенција за 2016. годину, образоване Решењем 119-5/2017-04 од 23.03.2017. године.
2017 41.8 врло добар Оцењивање рада у 2017. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-16/2018/1 од 22.11.2018. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2017. годину, образоване Решењем број 1-04-119-14-5/2018 од 2. фебруара 2018. године
2018 49.3 врло добар Оцењивање рада у 2018. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-15/2019/1 од 12.09.2019. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2018. годину, образоване Решењем број 1-04-119-8/2019 од 22. фебруара 2019. године
2019 41.3 врло добар Оцењивање рада у 2019. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-10/2020-1 од 12.10.2020. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2019. годину, образоване Решењем број 1-04-119-9/2020 од 22. марта 2020. године
2020 41 врло добар Оцењивање рада у 2020. години извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-10/2021-1 од 29.04.2021. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2020. годину, образоване Решењем број 1-01-119-3/2021 од 2. фебруара 2021. године
2021 43.6 врло добар Оцењивање рада за 2021. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-23/2022-1 од 10.10.2022. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2021. годину, образоване Решењем број 1-01-119-16/2022 од 11. марта 2022. године.
2022 57.3 одличан Оцењивање рада за 2022. годину извршено је након увида у документацију о реализацији задатака за које је агенција акредитована, података из годишњег извештаја о раду и пословању, достављених података у евалуационим обрасцима прописаних Правилником и извештаја број 1-04-023-28/2023-1 од 26.07.2023. године Комисије за вредновање рада АРРА за 2022. годину, образоване Решењем број 1-01-119-5/2023 од 2. марта 2023. године.

  • Штампај