Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Агенција за привредне регистре

Агенција за привредне регистре

Агенција за привредне регистре води Регистар мера и подстицаја регионалног развоја.

Регистар је јединствена, централна и електронска база података о предузетим мерама и реализованим подстицајима који су од значаја за регионални развој. Регистар садржи информације о врсти докумената за подстицање регионалног развоја, намени подстицаја, финансијским карактеристикама подстицаја, даваоцима и корисницима средстава подстицаја, територијалном усмеравању подстицаја, изворима финансирања, као и друге податке од значаја за опредељивање нових улагања, односно инвестиција, у поједине регионе, ради остварења циљева националних и регионалних развојних програма.
 
Средства за подстицај регионалног развоја опредељују се за реализацију пројеката у области регионалног развоја од националног, регионалног и локалног интереса за Републику Србију. Пројекти се спроводе у циљу изградње или обнове комуналне, економске, еколошке, енергетске, социјалне и друге инфраструктуре, изградње и јачања институција, људских ресурса, развоја привредних друштава и предузетништва, подстицање научноистраживачког рада, односно, ради доприноса свеобухватном друштвено-економском и регионалном развоју.

Подаци о улагањима за 2008, 2009, 2010. и 2011. годину, као и текућим улагањима, омогућавају целовитије праћење тих улагања и компаративну анализу, ради даљег планирања и улагања у развијање одређених региона, са циљем коначног смањења регионалних диспаритета и повећања регионалне конкурентности.

Саставни делови Регистра су база података Регистра, база података Мапе Регистра и Мапа Регистра.
 
База података Регистра је електронска база података о подстицајима регионалног развоја, реализованим у Републици Србији, преко обвезника уноса података у Регистар (у даљем тексту: ОУПР). ОУПР-и врше унос података у базу Регистра  преко овлашћених лица, коришћењем апликације за вођење Регистра, у складу са Корисничким упутством за рад са апликацијом Регистра.
 
ОУПР уноси податке из своје надлежности или делокруга рада, на основу евиденција, односно база података, које води и којима располаже. Овлашћено лице за унос података у Регистар јесте лице које добија овлашћење ОУПР-а да непосредно уноси податке у Регистар, и које за приступ Регистру добија од Агенције јединствено корисничко име и лозинку.
 
Подаци о мерама и подстицајима регионалног развоја уносе се у Регистар преко стандардизованог Обрасца за електронски унос података и шифарника, као саставних делова обрасца (образац и шифарници), којима се обезбеђује стандардизовани формат података садржаних у Регистру. У шифарницима су дефинисани модалитети за врсту мере, намену подстицаја, врсту финансијског подстицаја, врсту и назив даваоца подстицаја, реализатора подстицаја, врсту корисника подстицаја, ниво теритпријалног усмеравања и извор финансирања подстицаја.

База података Мапе Регистра је електронска база података која, осим података о подстицајима регионалног развоја који се објављују на Мапи Регистра, садржи и податке из других регистара које води Агенција, односно које Агенција преузима од других државних органа и организација, а који се такође објављују на Мапи Регистра. Ова база садржи све  податке који се објављују на Мапи Регистра, као што су основни подаци (површина, број становника, просечна зарада, бруто домаћи производ, број запослених, број и квалификациона структура незапослених), показатељи структуре и финансијске перформансе привреде (информације о привредним субјектима на одређеној територији који послују са позитивним, односно негативним финансијским резултатима и сл.), показатељи задужености и неликвидности привреде који, посматрани заједно, приказују достигнути ниво регионалног развоја одређене територије.
 
Мапа Регистра представља обједињени приказ података, релевантних за регионални развој  који су добијени из различитих извора и садржани у бази Мапе Регистра. Подаци на Мапи Регистра се формирају на основу задатог упита у базу података Мапе Регистра и иновирају се на месечном нивоу. На Мапи Регистра објављују се подаци за текућу годину и три претходне године. Имајући у виду да се подаци на Мапи Регистра приказују за четири територијална нивоа (република, региони, области, јединице локалне самоуправе), исти представљају користан извор информација за све потенцијалне инвеститоре у Србији, с једне стране, као и за субјекте регионалног развоја у процесу доношења одлука које се односе на смањивање регионалних неравномерности, с друге стране.
 
У току 2011. године, у складу са одредбама Уредбе о садржини, начину и поступку вођења Регистра мера и подстицаја регионалног развоја („Сл. гласник РС” бр. 93/10), обавезу уноса података у Регистар, имали су следећи ОУПР-и:

 • Министарство економије и регионалног развоја 
  - Сектор за регионални развој и унапређење предузетништва
  - Сектор за туризам
  - Сектор за привреду и приватизацију
  - Сектор за запошљавање
  - Сектор за национални инвестициони план 
 • Министарство за инфраструктуру
 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за аграрна плаћања
 • Министарство финансија – Управа за трезор
 • Фонд за развој Републике Србије
 • Национална служба за запошљавање (НСЗ)
 • Агенција за страна улагања и промоцију извоза (СИЕПА)
 • Национална агенција за регионални развој (НАРР)
 • Агенција за осигурање и финансирање извоза (АОФИ)
 • Канцеларија за европске интеграције (СЕИО)

Обавезу уноса података у Регистар, у току 2012. године, имају и следећи ОУПР-и:

 • Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
 • Фонд за заштиту животне средине
 • Канцеларија за одрживи развој недовољно развијених подручја
 • Фонд за развој Аутономне покрајине Војводине
 • Фонд за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине
 • Фонд за подршку инвестиција у Војводини
 • Секретаријат за привреду града Београда

Корисни линкови:

Регистар мера и подстицаја
http://www.apr.gov.rs/Регистри/Мереиподстицајирегионалногразвоја.aspx

Мапа Регистра
http://stat.apr.gov.rs/rrmap/

 

 • Штампај