Почетак | Институционални оквир политике регионалног развоја | Национални савет за регионални развој | Секретаријат Националног савета за регионални развој

Секретаријат Националног савета за регионални развој

Национална агенција за регионални развој обавља административне и стручно-техничке послове за потребе Националног савета:
1) послове у вези са сазивањем, припремом и одржавањем седница Националног савета;
2) стручне послове у вези са припремом мишљења, препорука, закључака и других аката Националног савета;
3) чување и стављање на увид члановима Националног савета мишљења, препорука, записника, закључака, извештаја и других аката Националног савета;
4) води и чува архиву Националног савета;
5) обавља и друге послове по налогу и за потребе Националног савета у складу са законом, одлуком Основању и Статутом Агенције.

Контакт:
Национална агенција за регионални развој
Оливер Огњеновић, секретар Националног савета за регионални развој
Телефон: 011/2060-802 или oliver.ognjenovic@narr.gov.rs

 

  • Штампај